การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Mobile Applications เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรม สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรสังกัด สอศ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Mobile Applications เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน

(Mobile Applications Developer)
ระหว่างวันที่29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560
ณ โรงแรม ดิไอเดิลเซอร์วิสเรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

ใส่ความเห็น