เกี่ยวกับชมรม

IT Dev Club

IT Dev Club

ชมรมวิชาชีพการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (Information Technology Developers for Management on Network) ภายใต้การรับรองและสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน์ของชมรม

วิสัยทัศน์ของชมรม

“ครูผู้สอนด้าน ICT ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด”

พันธกินของชมรม

พันธกินของชมรม

“พัฒนาให้สมาชิกชมรม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีทางด้าน ICT ที่ทันสมัย และ สร้างเครือข่ายการพัฒนาโปรแกรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และใช้ทรัพย์กรร่วมกัน โดย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน และไม่หวังผลกำไร”